Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επικοινωνία

Ιωάννινα
Γραφείο: Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων 45110

Άρτα-Πρέβεζα
Γραφείο: Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών, Γέφυρα Αράχθου 47100

Τηλ.: 2651007523
E-mail: moke@uoi.gr

Ακολουθήστε μας

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενθαρρύνει την επιχειρηματική ενασχόληση των φοιτητών, ερευνητών και αποφοίτων, συμβάλλει στην καλλιέργεια γνώσεων σχετικών με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων. 

Η ΜΟΚΕ δημιουργεί και στηρίζει ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτομίας, την αξιοποίηση της γνώσης και της έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με σημαντική αξία.

 

Αντικείμενο της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας αποτελεί η Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέσω της λειτουργίας της ΜΟΚΕ καλλιεργείται κουλτούρα επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καλλιεργούνται γνώσεις σχετικές με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και αναπτύσσονται δεξιότητες για την επιχειρηματική δραστηριοποίηση ενώ δημιουργείται και στηρίζεται ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη καινοτομίας, την αξιοποίηση της γνώσης και της έρευνας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο μέσα από δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης, ενέργειες για τη μελλοντική σύνδεση με την αγορά, τη βιομηχανία και την κοινωνία και επώασης και επιτάχυνσης.

 

Ενδεικτικοί στόχοι της ΜΟΚΕ:

 • Την ενδυνάμωση των φοιτητών και νέων αποφοίτων με χρήσιμες δεξιότητες και ικανότητες σχετικές με την επιχειρηματικότητα (αλλά και ευρύτερα για την αγορά εργασίας) επιδιώκοντας την αύξηση του αριθμού των φοιτητών που εξοπλίζονται με γνώσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, μέσω εξειδικευμένης ενεργού και εμπειρικής εκπαίδευσης.
 • Καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας και παρακίνηση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη δημιουργία νέων λύσεων και την επιχειρηματική ενασχόληση και υποστήριξη για τη σχετική ανάπτυξη πρωτότυπων/λειτουργικών υπηρεσιών
 • Επιχειρηματική ωρίμανση, σύνδεση με την αγορά και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών/νέων προϊόντων/υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη διατμηματικών συνεργασιών, ανάπτυξη συνεργασιών με (τοπική) επιχειρηματική κοινότητα και κοινωνία προς επίλυση προβλημάτων, την επίλυση (τοπικών) προβλημάτων, τον εντοπισμό λύσεων και ευκαιριών

Η ΜΟΚΕ απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καλύπτοντας με δράσεις όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα.

Στο πλαίσιο της ΜΟΚΕ παρέχονται:

Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική και Mentoring

Eκπαίδευση

 • Εξειδικευμένα μαθήματα επιχειρηματικότητας για φοιτητές 
 • Εξειδικευμένες ομιλίες και σεμινάρια 
 • Ηλεκτρονική Εκπαίδευση με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού
 • Bootcamp Επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματική Ανακάλυψη

 • Διερεύνηση λύσεων για επιχειρήσεις 
 • Φυτώρια Καινοτομίας και Living Labs Επιχειρηματικότητας
 • Διαγωνισμοί Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας & Hackathon
 • Αναζήτηση/διερεύνηση (scouting) των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και ομάδων με επιχειρηματικές ικανότητες στα επιμέρους Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ωρίμανση-Επώαση και Επιτάχυνση 

 • Λειτουργία θερμοκοιτίδας (υβριδικής φυσικής/εξ αποστάσεως)
 • Διασύνδεση οικοσυστήματος

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χρηματοδοτείται συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» («Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», MIS 5154699).